Selected projects

Kieler Zeitung Verlags GmbH & Co
Kieler Nachrichten Brand Identity

 

Brand Identity für die Kieler Nachrichten (KN), im Auftrag der Digitalagentur Exozet.

Leistungen
– Brand Strategy
– Brand Identity
– Logo Design
 

1170_780_KN_1170_780_KN_
1170_780_KN_21170_780_KN_2
1170_780_KN_31170_780_KN_3
1170_780_KN_41170_780_KN_4
1170_780_KN_51170_780_KN_5
1170_780_KN_61170_780_KN_6